STATUT AKADEMII ROZWOJU

 

 

§

FORMA PRAWNA

 1. Klub malucha „Akademia Rozwoju” Jest placówką niepubliczną.
 2. Siedziba znajduje się w Zabrzu ul. Roosevelta 98.
 3. Prowadzącą placówkę jest osoba fizyczna Mariola Kozłowska.

§

Organizacja klubu Malucha „Akademia Rozwoju Mariola Kozłowska”

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do klubu malucha „Akademia Rozwoju” jest:
 • podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej umową)
 • złożenie karty informacji o dziecku
 • wpłacenie wpisowego oraz przestrzeganie terminowej wpłaty czesnego
 1. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej.
 2. Zapisy do Klubu Malucha prowadzone są przez cały rok.
 3. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe.

§

OPŁATY

 1. Usługi świadczone w Klubie Malucha „Akademia Rozwoju” są odpłatne. Płatności w każdym roku regulowane są cennikiem usług. Wpisowe jest należnością za jedno dziecko i jest jednorazowe. Wpisowe gwarantuje pierwszeństwo przy przyjęciu do klubu, ubezpieczenie NW, materiały dydaktyczne. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwczesnej i jest ona bezzwrotna.
 2. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny ustalona jest przez właścicielkę Klubu Malucha „Akademia Rozwoju”.
 3. Czesne jest płatne miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca-przelewem na konto lub gotówką.
 4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc Klub zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
 5. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadomieni z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzona pisemnym aneksem do umowy.

§

WYŻYWIENIE KLUBU „AKADEMIA ROZWOJU”

 1. Akademia zapewnia możliwość wykupienie posiłku (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dostarczanego przez firmę cateringową.
 2. Koszt Wyżywienia w pełni pokryty jest przez rodziców.

§

ODBIÓR DZIECKA Z „AKADEMII ROZWOJU”

 1. Do odebrania dziecka z Klubu Malucha upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez rodziców dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
 2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko z klubu.
 3. Klub Malucha „Akademia Rozwoju” może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał (np. upojenie alkoholowe) że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Klub zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka.
 4. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy klubu, opiekun zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 5. W przypadku gdy pod wskazywanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekun oczekuje z dzieckiem w Klubie Malucha 1 godz.
 6. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.
 7. Życzenie rodziców dotyczące nieobierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§

PRYWATNY KLUB MALUCHA „AKADEMIA ROZWOJU” ZAPEWNIA DZIECKU:

 • stworzenie miłej, ciepłej i domowy atmosfery
 • warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 • zajęcia prowadzone w formie zabawowej, by wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka
 • organizowanie okresowych spotkań z rodzicami
 • informowanie rodziców o postępach dziecka
 • bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć

§

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Rodzice mają prawo do:
 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie
 • pomocy ze strony personelu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedy i innych w zależności od potrzeby
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Klubu
 • poznawania zadań dydaktyczno-wychowawczych
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • udzielenia pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mające wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie
 • przyprowadzać dziecko zdrowe; dziecko chore nie będzie przyjmowane do Klubu
 • w przypadku gdy dziecko zachoruje na terenie placówki, rodzice zostają natychmiast poinformowani przez personel i mają obowiązek odebrać dziecko w jak najszybszym czasie. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską.

Personel nie podaje dzieciom lekarstw

 • regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do i z Klubu Malucha do domu
 • punktualnego odbierania dziecka
 • terminowego uiszczenia opłat
 1. Pracownicy Klubu Malucha respektują prawa dziecka do:
 • bycia akceptowanym takim jakim jest
 • doświadczenia od innych ciepła i życzliwości
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • snu lub wypoczynku – jeśli jest zmęczone – a nie do snu na rozkaz
 • rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie
 • pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami
 • samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy gdy jest potrzebna
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • różnorodności doświadczeń
 • zdrowego żywienia
 1. Zachowując prawa wymienione w punkcie 3 zachęcamy dzieci do:
 • Aktywności i twórczości
 • Samodzielności w podejmowaniu zadań
 • Zaradności wobec sytuacji problemowych
 • Działania zespołowego z rówieśnikami
 • Poznania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci

§

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prywatny Klub Malucha „Akademia Rozwoju” zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:
 • Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczenie usług
 • Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem a rodzicami

Gdy zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci

Rozwiązania umowy przez Klub Malucha „Akademia Rozwoju” dokonuje się z zachowaniem następującej procedury:

 • Pisemne poinformowanie rodziców
 • Spotkanie z rodzicami
 • W wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy
 1. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyny. W przypadku rezygnacji z Klubu Malucha rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej. W okresie wypowiedzenia rodziców obowiązuje pełna odpłatność za miesiąc kalendarzowy od rezygnacji.

§

UWAGI KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i kodeksu Cywilnego
 2. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do prowadzącego placówkę.

Rozkład zajęć Klubu Akademii Rozwoju

Plan dnia dostosowany jest do wieku dziecka, jego potrzeb i możliwości.

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka i zaspokojenie jego ciekawości świata. Nasz personel organizuje dla dzieci między innymi zajęcia:

Edukacyjne, manualne, muzyczne, plastyczne, artystyczne, ruchowe, wyciszające a także zabawy na świeżym powietrzu (uzależnione od aktualnego stanu pogody).

Wszelkie nasze działania mają od podstaw założenia edukacji kreatywnej.

W każdym dziecku drzemie duży potencjał twórczy. Z tego powodu pragniemy rozwijać twórczą aktywność dzieci i pobudzać je do tworzenia czegoś nowego.

ZAJĘCIA RUCHOWE

Zabawy ruchowe są bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka.

Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. Dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE

W czasie wielu zajęć towarzyszy nam muzyka, która ma duże znaczenie w życiu dziecka. Rozwija jego wrażliwość, ma wpływ na rozwój emocjonalny, a także ma bardzo duży wpływ terapeutyczny na dzieci. Dlatego też w Akademii dzieci poznają wiele piosenek, tradycyjnych zabaw, grają na instrumentach.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

W czasie zajęć dydaktycznych dzieci poprzez zabawę poznają między innymi nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia, pojęcia określające wielkość, uczą się rozpoznawać kolory i dostrzegać zmiany w otoczeniu związane z porami roku. Podczas wspólnego czytania bajek doskonałą umiejętność słuchania i odnajdywania na ilustracjach usłyszanych treści.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

W czasie zajęć plastycznych dzieci mają możliwość korzystania z wielu materiałów: kredek, farb, papieru kolorowego, bibuły, tkanin plasteliny, dzieci czemu doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową a przede wszystkim rozwijają swoją aktywność twórczą.