Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie stosowania RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej) w sprawie ochrony osób fizycznych w naszym żłobku.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Żłobek „Akademia rozwoju” w Zabrzu, ul.Wolności 338b w Zabrzu, który jest reprezentowany przez Dyrektora placówki, Mariolę Kozłowską.
  2. Administrator dostępny jest pod adresem e-mail: mariola.kozlowska@onet.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  5. Ponadto, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów.

Przysługuje Państwu prawo do:

o             dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

o             zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych

o             cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

o             wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W razie pytań…

Zapraszamy do kontaktu:

– Poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.e-akademiarozwojuzabrze.pl (w zakładce kontakt)

– Telefonicznie pod nr. 723 494 228

– Osobiście w jednej z naszych placówek w Zabrzu:

Filia nr.1

Ul. Wolności 338b w Zabrzu.

Zapraszamy do kontaktu!

Adres:

 

Zabrze 41-800

Ul. Wolności 338b

Telefon: 723 494 228

Godziny pracy:

Poniedziałek-Piątek: 5.45-16.15

Weekendy: Indywidualnie