Wynik – Projekt „zapytanie ofertowe na meble z dnia 27.09.2019”

paź 8, 2019

Wyniki z wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. „Kreatywny Rozwój Dzieci wraz z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3″, nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0290/18realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020