„O nas”, czyli dlaczego warto wybrać  Akademię Rozwoju w Zabrzu?

Głównym za­da­niem na­sze­go żłob­ka jest roz­wi­ja­nie u dzie­ci umie­jęt­no­ści, któ­re po­zwo­lą im  spro­stać wy­ma­ga­niom sta­wia­nym w ży­ciu co­dzien­nym. Waż­na jest dla nas współ­pra­ca z ro­dzica­mi, dzię­ki któ­rej ukie­run­ko­wu­je­my roz­wój dziec­ka zgod­nie z je­go wro­dzo­nym potencja­łem i uzdol­nie­nia­mi. W naszej pla­ców­ce znaj­dziesz pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę dla swoje­go ma­lusz­ka, któ­ra po­mo­że mu w do­ra­sta­niu, ucze­niu się oraz roz­wo­ju je­go oso­bo­wo­ści. Na­le­ży pa­mię­tać, że pierw­sze trzy la­ta ży­cia dziec­ka to czas naj­szyb­sze­go roz­wo­ju. Aby spro­stać oczeki­wa­niom i po­trzebom dzie­ci ofe­ru­je­my za­ję­cia i czyn­no­ści sty­mu­lu­ją­ce ucze­nie się poprzez ba­da­nie i od­kry­wa­nie.

Sa­la, w któ­rej prze­by­wać bę­dą dzie­ci, do­sto­so­wa­na jest do ich po­trzeb roz­wo­jo­wych. Po­mo­ce dy­dak­tycz­ne oraz za­baw­ki, któ­re się w niej znaj­du­ją, słu­żą roz­wo­jo­wi emo­cjo­nal­ne­mu oraz fi­zycz­ne­mu. Na­sza ka­dra pod­cho­dzi do każ­de­go dziec­ka in­dy­wi­du­al­nie, po­dą­ża za jego potrzeba­mi oraz wspie­ra je w dą­że­niu do sa­mo­dziel­no­ści.

Na­szym prio­ry­te­tem jest wspie­ranie spraw­no­ści:

 • fizycznej,
 • językowej,
 • umysłowej,
 • sensorycznej

Waż­ne dla nas jest rów­nież, aby dzie­ci po­sia­dły umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne­go ży­cia, tzn. na­uka sa­mo­dziel­ne­go je­dze­nia, my­cie rąk, tre­ning czy­sto­ści, dba­nie o oto­cze­nie.

Za­pew­nia­my:

 • bez­pie­czeń­stwo,
 • do­mo­wą at­mos­fe­rę,
 • opie­kę wy­cho­waw­czą i opie­kuń­czą w po­sta­ci wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry,
 • in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go dziec­ka wspo­ma­ga­ją­ce je­go roz­wój,
 • ży­wie­nie dzie­ci zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi oraz do­sto­so­wa­nie
  do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb (np. w przy­pad­ku aler­gii po­kar­mo­wej).

W cenie czesnego oferujemy:

 • Zajęcia z plastyki sensorycznej z elementami doświadczeń badawczych.

Dzieci rozwijają się intelektualnie, ruchowo i emocjonalno-społecznie, stymulują percepcję wzrokową i słuchową, wspomagają rozwój mowy i aktywizują komunikację dziecka, rozwijają wrodzoną ciekawość otaczającym światem, czerpią radość z doświadczania i eksperymentowania, przestrzegają zasad współdziałania przy pracy.

 • Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem elementów ruchowych.

Zajęcia pozwalają na wspomaganie prawidłowego tempa rozwoju dzieci, harmonijne funkcjonowanie sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej, ruchowej. Kształcą u dzieci przydatne umiejętności muzyczne, takie jak: poczucie rytmu oraz odpowiednie reagowaniem ruchem do dynamiki i głośności melodii. Wpływają również na estetykę i płynność ruchu dziecka. Mają na celu również utrwalanie wiedzy o podstawowych częściach ciała przez ich odnajdywanie i nazywanie oraz doskonalenie umiejętności społecznych – współpraca oraz dzielenie przestrzeni z rówieśnikami.

 • Zajęcia zapoznające dziecko z językiem obcym i kulturą innego kraju (język angielski).

W malutkim dziecku tkwi niewyobrażalny wprost potencjał. Ich umysł jak gąbka chłonie dźwięki z otoczenia. Uczy się je rozpoznawać. Następnie powtarzać oraz nadawać im znaczenie. Jeśli stworzymy maluszkowi okazje do regularnego kontaktu z wieloma językami, będzie ono w stanie nauczyć się perfekcyjnie posługiwać nieograniczoną ich liczbą. Zajęcia polegają na radosnym poznawaniu otaczającego świata, przez piosenki, rymowanki i wyliczanki, które wspomagają rozwój dziecka i pozwalają osłuchiwać się z językiem.

 • Zajęcia wspierające rozwój mowy z wykorzystaniem metody logorytmiki.

Logorytmika to jedna z metod stosowana w logopedii, oparta na muzyce i tekstach słownych, połączona z ruchami całego ciała. To forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby oddziaływać na sferę rozwoju słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dziecka. Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku.

 • Bajkoterapia

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

 • Oraz inne formy edukacji przez zabawę.

Adres: Zabrze 41-800, Ul. Wolności 338b

Telefon: 723 494 228

Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 06:00 – 17:00

Weekendy: Indywidualnie

Aktualności

Nabór do nowej placówki żłobka w Zabrzu.

Ogłaszamy, że od 15 lipca 2020r. rusza nabór do nowej placówki żłobka Akademia Rozwoju przy ulicy Gdańskiej 27 w Zabrzu. Zainteresowanych prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie dokumentów dostępnych na naszej stronie internetowej pod linkiem...

Wynik – Projekt „zapytanie ofertowe na meble z dnia 27.09.2019”

Wyniki z wyboru wykonawcy zamówienia na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. "Kreatywny Rozwój Dzieci wraz z aktywizacją zawodową rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 3", nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-0290/18, realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.3,...

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy, aby twoje dziecko mogło dołączyć do  „Akademii rozwoju”!

 

Formularz kontaktowy